Iako ih svi smatraju ,,tetama koje se po ceo dan igraju sa decom“ oni su mnogo više od toga, pre svega profesionalci koji sa puno ljubavi i posvećenosti na svakodnevnom nivou rade sa Vašom i našom decom. Naši vaspitači su samo srce živog, dinamičnog i kreativnog okruženja u kojem deca borave i sa radošću uče kroz igru. Ljubav prema deci ih inspiriše u kontinuiranom pedagoškom usavršavanju vođenja grupe dece, društvenim i emotivnim veštinama, projektno-baziranom učenju i tehnikama usavršavanja brojnih veština. Oni poseduju duboko razumevanje o tome kako deca uče i istražuju svet oko sebe.

Naš tim zajednički i predano radi na kreiranju podsticajne i provokativne sredine koja će deci pružiti mogućnosti za učenje i sticanje novih iskustava koja stimulišu akademski, društveni i emotivni rast.

Vaspitači nastoje da upoznaju individualne osobenosti svakog deteta i da pruže podršku njegovom ličnom razvoju i težnji ka formiranju samostalne, zadovoljne, radoznale i kreativne ličnosti.

Ostvarivanjem priremno predškolskog programa nastojimo da stvorimo uslove u kojima će se deca sistematski, sukcesivno i u skladu sa mogućnostima ali i podrškom i uvođenjem u zonu narednog razvoja za korak više, adekvatno pripremiti za uspešno pohađanje škole.

U skladu sa propisima koji važe za ovu vrstu ustanove, sa vrednim mališanima radi stručno osposobljen kadar:

 

  • Medicinske sestrevaspitači (Srednja medicinska škola, smer – medicinska sestra – vaspitač, rad u jaslenim grupama sa decom od 6 meseci do 3 godine)

Podržavaju fizičko- senzorni razvoj održavanjem fizičkog zdravlja dece, pomoći u ovladavanju motorikom, razvijanju navika (telesne higijene, uzimanja hrane, pražnjenja i dr.), pomažu socijalno – emocionalni razvoj deteta kroz usvajanje elementarnih normi ponašanja, pomoć u stićanju samostalnosti, negu otvorensti za nove doživljaje i učestvuju u podržavanju umnog razvoja podstičući prirodnu radoznalost deteta, senzomotorne i perceptivne sposobnosti, govornu komunikaciju i sl.;

 

  • Vaspitači za vrtićke grupe (Fakultet za obrazovanje vaspitača – visoka stručna sprema, za decu uzrasta od treće do sedme godine)

Podstiču kod dece pozitivnu sliku o sebi, razvoj poverenja u sebe i druge, samostalnost i individualnu odgovornost, razvoj intelektualnih kapaciteta, razvoj socijalnih i moralnih vrednosti, komunikacionih veština, empatije i tolerancije, razvoj motornih sposobnosti, podstiču kreativno izražavanje kod deteta, pripremaju decu za kompleksnije periode života (školu);

 

  • Stručni saradnici – pedagozi (Filozofski fakultet, smer – pedagogija)

U okviru naše ustanove rade 2 pedagoga koji učestvuju u izradi godišnjeg plana i programa vrtića, pripremaju smernice za rad vaspitača i medicinskih sestara, prate vaspitno obrazovni proces u svim grupama i u radu sa vaspitačima i medicinskim sestrama proveravaju sprovođenje važećeg programa rada, uz konsultacije sa vaspitačima, roditeljima i decom analiziraju razvoj svakog deteta kako bi što kvalitetnije unapredili vaspitno obrazovni proces, savetuju i pružaju podršku roditeljima.