Centri

 

 

Naši centri za učenje pružaju deci mogućnost da tokom uključenosti u samu igru uče veštine i koncepte koji odgovaraju njihovom razvojnom dobu.

Kroz posmatranje samog deteta i načina na koji je uključeno u igru, vaspitač traži nove teme koje će obrađivati zajedno sa decom. Dete se aktivno interesuje za aktivnost i uživa u iskustvu koje ona pruža, stoga je vaspitaču lako da u tom trenutku uspostavi kontakt sa detetom koje vrlo rado deli svoje znanje i sluša povratnu informaciju od strane vaspitača. Deca su svakodnevno uključena u aktivnosti koje im vaspitači postavljaju u ovim centrima, ali su deca ta koja biraju čega će se igrati i kako će se igrati. Tokom ovih aktivnosti u centrima akcenat se stavlja na učenje boja, brojeva, uzročno posledičnih odnosa, građenje vokabulara i sl. Ovakav vid učenja je odlična prilika za efektivno usvajanje znanja jer se dete ne izmešta iz igre u koju je uključeno.

Dok svaki centar nudi mogućnost za skoro beskonačan broj koncepata sa kojima se deca upoznaju ovo su neki koji su najčešće zastupljeni i na kojima je stavljen fokus u svakom od centara:

 • Dramski centar: igranje kroz maštu, simbolično predstavljanje, igra uloga, kooperativno igranje, komunikacione veštine i veštine govora; razvoj empatije;
 • Manipulativni centar: Fine mororne veštine, veština rešavanja problema, matematičke veštine (oblici, brojevi), veza između oblika i veličine, slagalice, veštine sortiranja, klasifikacije, geometrija;
 • Likovni centar: Fine motorne veštine, kreativnost, kooperativna igra, boje; stvaralačko mišljenje;
 • Centar za razvoj govora: slušanje čitanja knjiga, pričanje priča, prepoznavanje reči;
 • Senzorni centar: senzorna percepcija različitih tekstura, oblika, boja, svetlosne refleksije, temperature, mirisa, mentalno opuštanje, razvijanje mašte;
 • Saobraćajni centar: vizuomotorne veštine, prostorna orijentacija, prostorne relacije (levo – desno, ispred – iza,..), poštovanje pravila i sticanje odgovornosti, pažnja i strpljenje;
 • Centar za sport: orijentacija u prostoru, razvoj motoričkih i koordinacionih sposobnosti, fizička spremnost, snaga, fleksibilnost, samodisciplina, timski rad, kritičko razmišljanje i rasuđivanje, razvoj radnih navika, odgovornosti i fer pleja;
 • Muzički centar: auditivna percepcija, održavanje pažnje i koncentracije, pamćenje, strpljenje, fina motorika kroz diferencijaciju pokreta mišića prstiju i šake, istraživanje uzroka i efekta, izražavanje emocija;
 • Centar konstruktora: Fine motorne veštine, motorno planiranje, kooperativna igra, stvaranje osećaja odnosa objekata i prostora, veza između oblika i veličine
 • Istraživački centar: veštine posmatranja, uzročno posledični odnosi, životni ciklus (biljke i životinje), veštine predviđanja, vremenski uslovi;
 • Matematički centar: matematičke veštine (oblici, linije, brojevi), pažnja i memorija, odnos veličina, preciznost , razumevanje prostornih odnosa, osobine simetrije;
 • Centar društvenih igara: Kooperativna igra, veštine rešavanja problema, veština koncentracije, razvoj tolerancije, samopouzdanje, predviđanje narednih poteza;
 • Centar za igru uloga: simbolično predstavljanje, asocijacije, igra uloga, kooperativna igra, socijalne veštine, razvoj empatije i veštine govora;

Tokom cele godine vaspitači rotiraju i osvežavaju materijale u centrima, dodavajući im nove sadržaje tako da deca konstantno budu zainteresovana i uključena u svoje fizičko okruženje i time u tematiku koja se obrađuje. Deca aktivno učestvuju u kreiranju novih sadržaja za centre, kao i u njihovom pozicioniranju u prostoru, u skladu sa Modelom A. Kako progres napreduje tako su i deca spremnija za sve izazovnije zadatke. Vaspitači posmatraju odgovor dece na ponuđeni sadržaj i donose odluke o fizičkom okruženju bazirane na potrebama svakog deteta iz grupe.