U okviru modela A polazište je dete, kao nedeljiva dinamična ličnost čija se individualnost, autonomija i unutrašnja motivacija poštuju.  Ovaj model temelji se na otvorenom sistemu vaspitanja što znači da se on posmatra kao dinamičan i živi organizam prema kome se treba odnositi fleksibilno posmatranjem deteta i njegovih mogućnosti i interesovanja.

Posmatranjem načina na koji ono usvaja nova znanja i njegovih interakcija sa fizičkom i socijalnom sredinomvaspitač kontinuirano planira i razvija program i plan aktivnosti koji će zadovoljiti individualne potrebe svakog deteta, i stvara uslove i podsticaje za učenje. Vaspitač nije centar od koga se gotovo verbalno znanje prenosi na decu, već neko ko je u interakciji sa decom njihov partner i podrška u stvaranju programa aktivnosti.

Prednost ovakvog pristupa je ta što on podstiče angažovanje emocija deteta i uključenost njegove sopstvene ličnosti što je uslov za efikasno učenje i dugoročno pamćenje naučenog sadržaja. Dete navikava da svoje znanje stalno rekonstruiše kroz nove tehnike mišljenja, da nove informacije povezuje sa prethodnim iskustvom, da stvara nove mreže pojmova i da se tako uči pravilnom usvajanju znanja. Ovaj kompleksni proces učenja se ne odvija na svesnom nivou i upravo je uloga vaspitača da mu pruži potrebno usmeravanje i aktivira unutrašnju motivaciju deteta i da kreira pozitivan stav prema otkrivanju sveta koji ga okružuje.

Otvorenost vaspitne ustanove takođe znači da je ona u stalnoj interakciji ne samo sa detetom, već i sa njegovim roditeljima i sa društvenom zajednicom u kojoj postoji. Da bi razumela samo dete, ona mora poznavati i porodično vaspitanje koje dete nosi sa sobom. Ona mora da sarađuje sa roditeljima kako bi jedni drugima dali povratne informacije i obostrano pomogli u kreiranju pozitivnih uslova za razvoj.

Cilj individualnog vaspitanja je društveno vaspitanje, stoga vrtić kao vaspitna ustanova kroz svoj program treba da sarađuje i sa ostalim društvenim institucijama (školama, fakultetima, ministarstvima, ustanovama kulture itd.) i da na taj način pomaže u formiranju dece koja postaju zadovoljni članovi zajednice i kreativni stvaraoci društva u kome žive.

U modelu A naročito se naglašavaju sledeći ciljevi:

  • samostalnost i autonomija deteta
  • da dete otkriva i upoznaje samo sebe
  • da razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima
  • da saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega