Dokumentacija

 

 

Nakon potpisivanja Ugovora sa PU “Klincograd”, vasu dokumentaciju nosimo u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII, i tamo predaje:

  • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (možete ga preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, ili dobiti u PU”Klicograd”);
  • Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić;
  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja;
  • Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
  • Fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda;
  • Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom, sa svim sastavnim delovima ugovora.

Na osnovu podnetog zahteva roditelj dobija REŠENJE na kucnu adresu.